Algemene voorwaarden!

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 ITCAR: de zelfstandige onderneming ITCAR, kantoorhoudende en gevestigd te Nieuwegein aan de
Harmonielaan 4, 3438 EB Nieuwegein. Telefoonnummer: 0644866696. E-mail: info@itcar.nl.
Ingeschreven te KVK onder nummer: 17214284 en geregistreerd bij de belastingdienst onder het BTW-ID: NL001744071B71. Bankrekeningnummer ITCAR (ING): NL74INGB0004375328, BIC: INGBNL2A.
1.3 Dienst: dienst(en) van ITCAR, omschreven in de dienstbeschrijving, waarmee via internet of op een andere wijze
faciliteiten ten behoeve van Klant wordt aangeboden.
1.4 Klant: de natuurlijke en rechtspersoon waarmee ITCAR een Overeenkomst heeft gesloten.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en ITCAR op grond waarvan ITCAR de Dienst ter beschikking stelt.
1.6 Privacystatement: Het omgaan met Persoonsgegevens/Gegevens.

Artikel 2 - Wijziging Algemene Voorwaarden
ITCAR is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. ITCAR zal de wijzigingen via e-mail aan Klant
bekendmaken. De wijzigingen treden 30 (dertig) kalenderdagen na deze bekendmaking, dan wel op een latere datum die in
de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren,
heeft hij tot drie weken na het bekendmaken van de wijzigingen, de mogelijkheid om de Overeenkomst met ingang van deze datum van wijziging schriftelijk op te zeggen.

Artikel 3 - De Dienst en het toegelaten gebruik daarvan
3.1 Omdat ITCAR voor het leveren van de Diensten mede afhankelijk is van de prestaties van derden - bijvoorbeeld de
exploitanten van kabelnetwerken/telefoonnetwerken - waarop ITCAR geen enkele invloed heeft, kan ITCAR niet garanderen
dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst.
3.2 ITCAR is gerechtigd, en indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, de
Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is voor
een goede uitvoering van de Diensten.
3.3 ITCAR is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst aan te brengen indien
deze vereist zijn voor een beter functioneren van de Diensten of de Diensten in overeenstemming brengt met
voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en/of ontwikkelingen in de techniek.

Artikel 4 - Medewerking Klant
4.1 Klant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de
Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens en informatie
verstrekken.
4.2 Klant staat er voor in dat de in artikel 4.1 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd
is de informatie aan ITCAR te verstrekken ten behoeve van de levering van de Diensten. Klant vrijwaart ITCAR tegen
eventuele aanspraken van derden terzake.
4.3 In het geval ITCAR op de locatie van Klant werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van ITCAR of van door
ITCAR ingeschakelde derden, in overleg met Klant, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de
werkzaamheden dienen te worden verricht.
4.4 Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of materialen en zal ITCAR
vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van onveiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en/of
materialen.

Artikel 5 - Privacy
5.1 Om de Dienst te kunnen bieden, dient ITCAR persoonsgegevens te verzamelen. ITCAR neemt de persoonsgegevens op in een bestand, welk is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
5.2 ITCAR draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.3 Het Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door ITCAR verzamelde gegevens alsmede op de vertrouwelijke informatie die via de Dienst wordt verspreid.
5.4 ITCAR zal ten alle tijden vertrouwelijk omgaan met Persoonsgegevens/Gegevens en deze niet aan derden verstrekken.

Artikel 6 - Prijswijzigingen en prijsindexering
6.1 ITCAR is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 1 (een)
maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt op de website van ITCAR.
6.2 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 6.1 bedoelde wijziging heeft hij gedurende drie weken na de
bekendmaking de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
6.3 Onverminderd het voorgaande is ITCAR gerechtigd een maal per jaar haar prijzen te indexeren conform de
consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek. De indexering van haar prijzen geeft de Klant niet het
recht de Overeenkomst op te zeggen en artikel 6.2 is op de indexering niet van toepassing.

Artikel 7 - Betaling
7.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de aan ITCAR verschuldigde vergoedingen uiterlijk 14 dagen
na facturering aan Klant als rechtspersoon te worden voldaan.
7.2 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Klant als natuurlijk persoon verplicht de Dienst aan huis
direct per mobiele PIN aan ITCAR te voldoen, dan wel direct contant af te rekenen,
dan wel ITCAR te machtigen de door Klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn
Nederlandse bank- of girorekening.
7.3 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Klant door middel van een betalingsherinnering
schriftelijk meegedeeld en wordt door ITCAR een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet
betaald dan is Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is. Klant is
vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door ITCAR, de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
7.4 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te
voldoen, kan ITCAR de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en de
daarover verschuldigde wettelijke rente eveneens gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten.

Artikel 8 - Intellectuele eigendom
8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de Software en de Diensten, waaronder mede begrepen de
bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of
uitvoering van de Dienst, berusten uitsluitend bij ITCAR of haar leveranciers. De levering van de Dienst of de
terbeschikkingstelling van de Software strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom.
8.2. Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op
de aan hem ter beschikking gestelde Diensten en Software voor de overeengekomen doelstellingen. Klant zal zich bij zulk
gebruik strikt houden aan deze Algemene Voorwaarden en/of het gebruikersreglement.
8.3. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van ITCAR is het Klant niet toegestaan de Software op enige wijze
geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
8.4. Het is Klant niet toegestaan de aanduidingen van ITCAR of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid ITCAR en Overmacht
9.1 ITCAR is uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Klant in geval deze schade is veroorzaakt door aan ITCAR toe te
rekenen fouten in de uitvoering van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst.
9.2 De aansprakelijkheid van ITCAR als bedoeld in de artikelen 9.1 is, uitgezonderd het eigen risico van ITCAR, in ieder
geval beperkt tot de door ITCAR in haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerde bedragen. Op verzoek van de
Klant wordt een afschrift van de polisvoorwaarden van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering toegezonden.
9.3 ITCAR sluit in het kader van haar bedrijfsaansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een, voor de branche waarin
zij opereert, gebruikelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ten behoeve van de Klant en ter waarborging van haar
verplichtingen uit dit artikel.
9.4 In geval van overmacht aan de zijde van ITCAR, aanvaardt ITCAR slechts in zoverre aansprakelijkheid voor de schade
van de klant als gevolg van aan ITCAR niet-toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de Dienst indien en voor
zover ITCAR ten gevolge van deze tekortkomingen een voordeel heeft genoten dat zij bij een deugdelijke nakoming niet zou
hebben gehad.
9.5 Onder overmacht als bedoeld in artikel 9.4 wordt voor de uitvoering van deze Overeenkomst in ieder geval doch niet
uitsluitend verstaan wegversperringen, files, onverwachte weersomstandigheden, storingen in de
elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en kabel-, telefoon- of andere communicatienetwerken waarvan ITCAR voor
de uitvoering van haar Diensten afhankelijk is, maar op welks continue functioneren zij redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen.

Artikel 10 - Duur, (tussentijdse) beeindiging en stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de Overeenkomst de door Klant bij het aangaan van de
Overeenkomst gekozen looptijd van 6 of 12 maanden. Na de looptijd van het contract eindigd de Overeenkomst.
10.2 Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijke of gerechtelijk geheel of gedeeltelijk te
ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst tenzij de
tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de gehele of gedeeltelijke ontbinding met haar gevolgen
niet rechtvaardigt. Indien correcte nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst zonder vertraging mogelijk is,
ontstaat de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding pas nadat de tekortschietende partij in gebreke is gesteld
en niet binnen de termijn die daarin wordt aangegeven alsnog correct wordt nagekomen.
10.3 Direct na beeindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt de Klant het gebruik van de ter beschikking
gestelde Diensten en retourneert hij alle exemplaren van Software, documentatie en andere materialen die in het kader van
de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld zijn.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en Geschillen
11.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen kunnen, ter keuze van de Klant, worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse Rechtbank.
 
De ITCAR - Voor al uw computerproblemen